კოლეჯში მოქმედი შიდა მარეგულირებელი აქტები

 1. აპლიკანტის შერჩევის წესი

 2. არაფორმალური განათლების აღიარების მომსახურებით სარგებლობის წესი

 3. არქივის დებულება

 4. პროფესიული ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამის წესი

 5. პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 6. პროგრამების შემუშავების, ცვლილების შეტანა და გაუქმების წესი

 7. პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის აპლიკანტების შერჩევისა და ჩარიცხვის წესი

 8. სსსმ და შშმ პირებისთვის აკომოდაციისა და მოდიფიკაციის აქტივობების წესი

 9. სტატუსის მოპოვების, მობილობის, შეწყვეტისა და შეჩერების წესი

 10. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მონიტორინგისა და ანგარიშგების წესი

 11. სტუდენტის შეფასების წესი

 12. უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის წესი

 13. შუალედური შეფასების წესი

 14. განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

 15. პროფესიული განათლების დაფინანსების წესი

 16. პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტების შექმნა და ადმინისტრირების წესი

 17. პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ

 18. პროფესიულ განათლების სფეროში კრედიტის სისტემის დამტკიცების შესახებ

 19. საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის შესახებ

 20. არაფორმალური განათლების აღიარების მომსახურებით სარგებლობის წესი

 

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper