კოლეჯში მოქმედი შიდა მარეგულირებელი აქტები

საქმისწარმოების ინსტრუქცია (90-ა)

სასწავლო და სამეურნეო მასალების, საკანცელარიო და სხვა საქონელის შემოტანა-ჩამოწერის წესი (67-ა)

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ  (473-ა)

არქივის წარმოების დებულება (113-a)

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი, ბიბლიოთეკის დებულება და შემოვლის ფურცელი (29-a)

დასაქმებულთა თანამდებობრივიფუნქცია მოვალეობები (68-ა)

დასაქმებულთა თანამდებობრივიფუნქცია მოვალეობები - ფუნქციის ცვლილება (68-ა)

დასაქმებულისა და პროფესიული სტუდენტის წახალისება, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება და დისციპლინარულ წარმოების წარმართვის წესი (99-ა)

ერთწლიანი განვითარების სამოქმედო გეგმის (2019-2020წ.წ) შესრულების ანგარიშის და  კოლეჯის 05.2020წ - 05.2021წ. სამოქმედო გეგმა (52-ა)

მასწავლებელთა სამუშაოზე აყვანის მიზნით კონკურსის ჩატარების წესი (ცვლილება) (N489)

მასწავლებელთა სამუშაოზე აყვანის მიზნით კონკურსის ჩატარების წესი (7-a)

მისიის, ხედვის, ღირებულებები, სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შემუშავების, განხილვის, დამტკიცებისა და მათში ცვლილებების შეტანის, გაზიარების, სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მონიტორისნგისა და ანგარიშგების წესის (115-ა)

მოდულური პროგრამ(ებ)ის შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობის, შიდა მონიტორინგის ინსტრუქცია და შიდა მონიტორინგის გეგმა (105-a)

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმი (60-ა)

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმი - დანართი (60-ა)

პროგრამებით გათვალისწინებული სასწავლო მიზნით გამოსაყენებელი მასალების შენახვისა და გამოყენების, სასწავლო პროცესის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვისა და განკარგვის წესი (83-a)

პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის (ქვოტა) განსაზღვრის მეთოდოლოგი (ცვლილება) (129)

პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის (ქვოტა) განსაზღვრის მეთოდოლოგი (N145)

პროფესიული სტუდენტის შეფასების წესი (24-ა)

პროფორიენტაციის წესი (63-ა)

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის წესი (58-ა)

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის წესი - დანართი (58-ა)

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები (35-ა)

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი - დანართი (35-ა)

სსსმ და შშმ პირების რეგისტრაციისა და ჩარიცხვის წესი (106-ა)

სტუდენტთა თანასწორობა (98-ა)

სტუდენტთა კონმფლიქტრის მართვის დოკ (100-ა)

სტრატეგიული განვითარების შვიდწლიანი გეგმა (35-ა)

სტუდენტის ან მსმენელის სტატუსის მოპოვების,შეჩერების,შეწყვეტის და მობილობის წესის, ასევე მიღებული პროფესიული განათლების აღიარების, პროფესიული საგანმანათლებლოპროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი

სტუდენტის მობილობა და შეფასების წესი (24-ა)

უსაფრთხოების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა ინსტრუქცია (28-a)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი (116-a)

ქვოტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 3

ქვოტის განსაზღვრის ფორმა 1 (ცვლილება)

შინაგანაწესის, კოლეჯის ხარისხის მართვის სამოქმედო გეგმა (38-ა)

შრომის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის წესი (191)

 

 

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper