დასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N173 - N175

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N173-N175

 

 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი მე-3 საფეხური

ჯგ. 173

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი მე-3 საფეხური

ტოპოგრაფი მე-3 საფეხური

ჯგ. 174

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ტოპოგრაფი მე-3 საფეხური

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი მე-4 საფეხური

ჯგ. 175

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - გარემოს დაცვის ტექნიკოსი მე-4 საფეხური

JoomShaper